Projecte educatiu de centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Escola Municipal d’Educació Especial Virolai

Cornellà de Llobregat, Juny de 2019

 

 ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. APUNTS D’HISTÒRIA

3. CONTEXT

3.1. Extern

3.2. Intern

3.2.1. Les famílies i l’alumnat

3.2.2. Les dependències

4. TRETS D’IDENTITAT (Caràcter propi)

5. LÍNIA PEDAGÒGICA

6. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

6.1. Objectius de l‘àmbit Pedagògic

6.2. Objectius de I’àmbit de Govern Institucional

6.3. Objectius de I’àmbit de Recursos

6.4. Objectius de l’àmbit Administratiu

6.5. Objectius de l’àmbit Serveis

7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

7.1. Òrgans unipersonals

7.2. Equip educatiu

7.3. Òrgans de coordinació educativa

7.4. Òrgans col·legiats

7.5. PAS

 

 1. INTRODUCCIÓ

Es tracta d’un document que vol recollir i fer explícita la seva proposta educativa no només a fi de donar-se a conèixer com a institució integrant de la xarxa de centres educatius de la ciutat i centre de referència en l’àmbit de l’Educació Especial a la comarca del Baix Llobregat, sino també per orientar amb coherència les pràctiques educatives que s’hi duen a terme.

Com a centre d’Educació Especial, partim de la idea de que l’educació és possible per a tot ésser humà, per greu que sigui la seva situació vital. Nosaltres no partim de les limitacions, sino de les possibilitats de cadascú dels nostres alumnes. Per tant les activitats que s’ofereixen al nostre centre estan dirigides a que els alumnes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats cognitivo-lingüístiques, físiques i motrius, a més de les de relació interpersonal i d’inserció social.

Volem una escola activa, amb un funcionament transparent, en el que es tinguin en compte els coneixements i iniciatives de tots els que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge, potenciant la participació de cadascú i el treball en equip. És important per a nosaltres que tothom se senti implicat en la presa de decisions i en el dia a dia del funcionament de l’escola.

Per això, també és voluntat d’aquest document definir els trets generals que caracteritzen la nostra escola, els objectius compartits per tots aquells que formem part d’aquesta comunitat educativa i l’organització que ens permet oferir un marc de referència fonamentat en la participació i la coordinació de totes les persones que formem Virolai.

Volem, també que aquesta sigui una proposta educativa dinàmica, que afavoreixi el canvi i la millora integral del centre, abastant tots els àmbits de la gestió escolar: pedagògic, institucional, administratiu, recursos i serveis.

En síntesi, el nostre Projecte Educatiu, ha de se nexe d’unió de tots aquells que integrem  Virolai, i vol fer palès el compromís explícit de la nostra comunitat educativa vers una finalitat comuna: l’educació.

 1. APUNTS ’HISTÒRIA

L’origen de l’Escola Virolai es remunta a l’any 1977, amb la creació de l’Escola Can Mercader, situada al Parc de Can Mercader de la nostra ciutat. Aquell primer centre va néixer fruit de la necessitat d’algunes famílies del municipi per escolaritzar els seus fills amb diverses discapacitats.

Aquestes famílies van sol·licitar a l’Ajuntament la creació d’un centre escolar específic per poder atendre educativament els seus fills/es. Després de la constitució d’un Patronat  Municipal que s’encarregaria de donar vida i desenvolupar el projecte, l’Ajuntament va proporcionar l’edifici i els equipaments necessaris per atendre, inicialment, a uns 40 alumnes.

Anys més tard, concretament al 1988, l’Escola Can Mercader va passar a ser responsabilitat de l’IME (Institut Municipal d’Educació) i, a l’actualitat, la seva titularitat correspon al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà.

L’any 1987, l’escola va canviar la seva ubicació original i es va traslladar al barri de Sant Ildefons (on trobem la seva seu actual). En concret, va ocupar un edifici corresponent a un antic parvulari denominat “Virolai”, del qual l’Escola d’Educació Especial conserva el seu nom des de l’any 2005.

Des del seu naixement i fins l’actualitat, l’Escola ha anat incrementat el nombre d’alumnes i, com a conseqüència, l’equip de professionals que hi treballen: mestres i educadors, psicomotricista, fisioterapeuta, psicòloga, logopeda,  serveis, etc.

Tots junts conformen la comunitat educativa de l’Escola Virolai, un centre de referència pel que fa a l’atenció a les necessitats educatives especials a la comarca del Baix Llobregat.

3. CONTEXT

3.1. Extern

L’Escola Virolai està situada a la ciutat de Cornellà de Llobregat, terme municipal situat al sud- oest de Barcelona i pertanyent a la comarca del Baix Llobregat. Cornellà de Llobregat compta amb una extensió total de 6,9 Km2 i un total de 87.353 habitants, sent el municipi més poblat de l’esmentada comarca.

Educativament, Cornellà compta amb una població que en la seva majoria disposa d’estudis primaris o secundaris (72,3%), sent un 18,4% el percentatge de persones sense cap tipus de titulació, i un 9,3% el percentatge de persones amb titulació universitària.

L’organització administrativa del territori cornellanenc queda distribuïda en set grans districtes que coincideixen parcialment amb els seus set grans barris: Almeda, Centre,

Fontsanta-Fatjó, La Gavarra, El Pedró, Riera i Sant Ildefons. És justament al barri de Sant Ildefons on trobem l’Escola Virolai.

L’Escola Virolai es localitza al barri de Sant Ildefons, un barri obrer de la ciutat de Cornellà, situat a la seva zona nord. Limita amb els barris de la Gavarra i del Pedró. Té una superfície de 0,573 km2 (57,3 ha) i 25.551 habitants (2002). Es va construir als anys 60, sobre un turó al que originalment hi havia plantats cereals, cultius variats i camps d’acàcies. Va rebre el nom d’un dels seus impulsors, que es deia Ildefons.

La població de Sant Ildefons, al principi, es compongué en gran mesura d’immigrants d’Andalusia i Extremadura, i en una menor mesura d’altres parts de l’Estat. En els darrers anys, el perfil de població s’ha anat trasformant amb l’arribada de població estrangera (nord d’Àfrica, Amèrica Llatina, etc).

3.2. Intern

3.2.1. Les famílies i l’alumnat

El centre acull alumnes de 3 a 21 anys amb discapacitat intel·lectual i trastorns motòrics, sensorials, de personalitat o de conducta associats. Es tracta, habitualment, d’alumnes amb discapacitats permanents dictaminada per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, que no poden ser atesos als centres ordinaris.

La majoria del nostre alumnat viu en aquest barri, però també acollim alumnes d’altres barris de la ciutat i, fins i tot, d’altres municipis propers. En relació al seu nivell soci-econòmic, s’ha de fer esment a la seva diversitat, existint un grup minoritari amb una problemàtica social important.

La llengua familiar de les famílies de Virolai, majoritàriament, és el castellà, tot i que hi ha famílies d’altres barris del municipi que són catalano-parlants. A més a més, també hi ha una minoria de població magrebina que no coneix gaire el castellà i tampoc la llengua catalana. Tot i això, la llengua vehicular i d’aprenentatge al centre és la llengua catalana. Hi ha algunes excepcions sempre que les característiques de l’alumne i/o la relació amb les família ho requereixin.

Per tant, la nostra comunitat és diversa, i aquesta heterogeneitat també forma part de la seva peculiaritat, fet que com a Escola hem de considerar per encetar qualsevol tipus de treball de caràcter educatiu.

3.2.2. Les dependències

Des de l’any 1987, l’Escola Virolai ocupa els espais cedits per l’Ajuntament de la ciutat al carrer Mossèn Andreu, 64 bis. L’edifici, de dues plantes, era un antic parvulari (Parvulari Virolai), que poc a poc s’ha anat adaptant a les necessitats d’un centre escolar d’Educació Especial.

A la planta baixa trobem:

 • 2 aules de Estimulació Basal (amb un lavabo cadascuna )
 • 1 aula d’Educació Infantil (amb lavabo dins de l’aula).
 • 2 aules d’Educació Primària (amb lavabo a dins de l’aula )
 • Aula de Psicomotricitat/ (Sala de professors)
 • Aula Fisioteràpia
 • Despatx de Logopèdia
 • Aula Multisensorial
 • Sala Polivalent (menjador, sala d‘actes)
 • Magatzem de Material Tècnic
 • Despatx de Direcció
 • Despatx de l’AMPA
 • Consergeria
 • Bugaderia
 • Serveis (1 lavabo adaptat, 1 lavabo de professor i dutxes)
 • Passadissos d’accés a les aules
 • Cuina
 • Menjador de Professors

A la planta de dalt, trobem:

 • 2 aules d’Educació Primària (amb lavabo dins la classe, un d’ells adaptat)
 • 2 aules d’Educació Secundària
 • Lavabo pels alumnes de les dues classe d’Educació Secundària
 • Lavabo de professors
 • Aula d’informàtica
 • Aula-taller de cuina/llar
 • Aula de música i pissara digital
 • Despatx de psicologia
 • Despatx de Logopèdia
 • Magatzem de materials divers
 • Passadissos d’accés a les aules
 • Biblioteca
 • Terrasses

Per accedir a la planta de dalt, l’escola disposa d’un ascensor i d’una plataforma elevadora a l’escala.

A l’exterior, trobem:

 • 1 pati d’esbarjo.
 • Un espai per a la realització del taller de jardineria i horticultura, amb 242 metres quadrats.

   4. TRETS D’IDENTITAT (Caràcter propi)

El Projecte Educatiu de l’Escola Virolai, s’emmarca a les finalitats i propòsits educatius que es deriven de la Constitució Espanyola, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, la normativa vigent en matèria d’Educació Especial i, especialment de les necessitats maduratives que manifesten els i les alumnes, del seu desenvolupament i de la nostra experiència professional com a centre integrador .

El model educatiu de Virolai parteix de la premisa que l’Educació Especial ha de potenciar el màxim desenvolupament dels i de les alumnes en totes i cadascuna de les seves capacitats: físiques, afectives i emocionals, cognitives, socials i ètico-morals. Es pretén, per sobre de tot, assolir l’educació integral dels nostres alumnes , mitjançant un model educatiu que fomenta i persegueix tant la seva felicitat com el seu desenvolupament.

El caràcter propi de Virolai queda definit per aquells principis que donen sentit a la seva finalitat com a centre d’Educació Especial i expressa les seves intencions per assolir la millora de la societat mitjançant l’educació.

Els trets d’identitat més característics del nostre centre són:

 • L’Escola com a servei d’interès públic

L’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai és un centre públic, que es manté fonamentalment amb els fons aportats per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  i les famílies.

Com a centre públic, es posiciona clarament en defensa dels principis, valors i llibertats democràtics tant pel que fa a la seva activitat educativa, com pel que fa a la gestió diària de la pròpia institució.

 • Escola inclusiva

L’EMEE Virolai és una escola amb una clara vocació integradora, que es posiciona clarament a favor de la personalització de l’ensenyament a les característiques individuals del seu alumnat.

Com a centre d’Educació Especial, es vol assolir la màxima autonomia possible dels usuaris del centre, potenciant les seves capacitats i establint les dinàmiques inclusives que afavoreixin aquells processos d’ensenyament-aprenentatge ajustats a les capacitats de cadascun d’ells.

 • Escola compromesa amb els valors democràtics

Virolai és una escola que ha acceptat i respectat des de la seva fundació els valors democràtics.

Per aquest motiu, un dels seus objectius com a centre educatiu ha estat sempre fomentar-los i estimular-los entre tots aquells que constitueixen la seva comunitat educativa. Aquest posicionament dona sentit a moltes de les iniciatives que es duen a terme a l’escola i al seu caràcter propi com a organització educativa: l’ensenyament sense cap discriminació, amb una especial atenció a la coeducació; una escola ideològicament pluralista, que respecta totes les ideologies i creences; una escola compromesa amb la pau i la solidaritat, que propicia la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i potenciant la mediació, rebutjant qualsevol forma de violència, etc.

 • L’Escola com a escenari per a l’assoliment de les competències bàsiques

A les darreres dècades, la societat ens està sol·licitant noves fites a nivell educatiu. L’adquisició de coneixements, ha deixat pas a la necessitat de que els nostres alumnes sàpiguen desenvolupar destreses i habilitats que els resultin útils per aconseguir l’objectiu final de fer d’ells/elles persones autònomes, independents i capaces de prendre decisions a la seva vida diària.

Es potenciarà i afavorirà, entre tots aquells alumnes que tinguin possibilitats o capacitats, el que assoleixin un bon nivell de comprensió. Els nostres alumnes han de comprendre allò que han après, aplicar els seus aprenentatges i tenir la capacitat d’integrar-los i utilitzar-los en les possibles situacions o contextos als quals s’hagin d’enfrontar diàriament. 11

En aquest sentit, també es potenciarà l’assoliment de la lectura i la escriptura així com els conceptes de lògica matemàtica, sense oblidar tampoc a aquells alumnes que no puguin assolir aquestes competències. En aquests casos, es procurarà introduir aprenentatges funcionals que els faciliti l’assoliment del màxim grau d’autonomia possible.

 • Escola participativa

L’assoliment de molts dels objectius de la nostra escola fan necessari que hi hagi una bona entesa entre tots els que formem part de la comunitat educativa de l’escola Virolai. En aquest sentit, és fonamental impulsar una bona relació entre les famílies i el centre, oferint espais de col·laboració que tinguin una repercussió directa en el desenvolupament global dels seus fills/es.

A més a més, des de l’escola també treballem per mantenir una bona relació amb aquelles instàncies del nostre entorn més proper amb els quals col·laborem habitualment. Es tracta, per exemple, d’aquelles escoles o instituts amb les que s’estableixen vincles pel que fa a l’escolarització compartida de l’alumnat, o d’aquelles institucions amb les que desenvolupem activitats conjuntes, tant dins com fora de les pròpies dependències del nostre centre.

 • Escola oberta a la innovació, la millora i el respecte pel medi ambient

Històricament, l’escola Virolai ha fet una aposta ferma per la integració de les TAC a totes les àrees curriculars i en tots els espais de l’escola. La seva vocació ha estat sempre el d’una institució compromesa amb aquells projectes i iniciatives que afavoreixen el procés maduratiu i formatiu de l’alumnat.

En aquest sentit, és especialment important l’interès de de la nostra escola per potenciar conductes positives vinculades a la sostenibilitat i a la conservació del medi ambient, promovent el reciclatge i el respecte per la natura.

 • Escola catalana

Virolai és una escola catalana que opta pel coneixement profund dels trets propis de la realitat del nostre país. El català és la seva llengua vehicular, i també la que s’utilitza per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Tot i això, l’escola és permeable al seu context i valora de forma molt positiva des del punt de vista educatiu, la coexistència de la llengua catalana i castellana. A més a més, en el seu afany per adaptar-se a les necessitats del seus alumnes, l’escola atén les necessitats individuals d’aquells alumnes nouvinguts que presentin dificultats per a la comprensió de la llengua catalana o castellana.

5.LÍNIA PEDAGÒGICA

L’escola Virolai segueix el currículum prescrit per la Generalitat de Catalunya amb les modificacions i adaptacions que el Claustre de l’escola ha elaborat i que han estat aprovades pel Departament d’ Ensenyament.

Des d’un punt de vista educatiu, l’escola Virolai es defineix com a dinàmica i oberta a les necessitats de I‘alumnat, sempre integrada dins Ia comunitat educativa i social, innovadora en l’àmbit pedagògic i metodològic, i afavoridora del treball consensuat dels professionals en col·laboració amb les famílies.

La seva línia pedagògica adopta una perspectiva globalitzadora. Pretenen que els alumnes siguin capaços de construir significats que afavoreixen I’accés a una interpretació global i unitària de la realitat.

Aquest objectiu ampli, ens duu a agrupar i articular els continguts d’aprenentatge en relació amb els interessos dels alumnes, tot intentant oferir coherència al treball que es desenvolupa des de les diferents àrees curriculars. Aquest recorregut curricular es complementa amb un treball sistemàtic d’hàbits bàsics d’autonomia, salut i benestar. Es tracta, en el fons, d’oferir significatitivitat i funcionalitat als aprenentatges.

Ateses les característiques de I’alumnat de l’escola Virolai, un dels eixos fonamentals de la nostra tasca educativa és promoure I’ adquisició d’hàbits d’autonomia personal i social i aquelles habilitats de relació i interacció que permetin I’accés als entorns i serveis comunitaris de la forma més independent possible”.

A I’etapa de Secundària, I’orientació fonamental de la nostra tasca educativa és la formació per al treball i la preparació per a la vida adulta: responsabilitat, planificació, control de la pròpia activitat, capacitat de gaudir en les seves relacions Iaborals, personals, socials i afectives, etc.

  6. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

6.1. Objectius de l‘àmbit Pedagògic:

 • Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu, funcional i vivenciat de l’alumnat.
 • Afavorir l’assoliment de la màxima autonomia de l’alumnat per a que es pugui integrar a la societat en la que viu.
 • Desenvolupar al màxim les capacitats dels alumnes a nivell cognitiu, lingüístic, físic i motriu.
 • Desenvolupar la capacitat d’atenció i esforç de treball i fomentar el plaer pel treball i per aprendre.
 • Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’alumnat mitjançant els plans individualitzats.
 • Orientar a l‘alumne en els àmbits escolar, professional i personal en col·laboració amb la família.
 • Potenciar l’us de les tecnologies com recurs pedagògic habitual i afavorir el coneixement d’aquestes per part de l’alumnat (ús d’ordinador i tablets dins l’aula,…)
 • Potenciar el coneixement de l’entorn més proper a l’alumnat aprofitant els recursos i activitats que ofereix el municipi: audicions, teatre, educació viària, visites guiades als parcs, bombers, ajuntament, biblioteca, ludoteca,…
 • Promoure conductes positives vers la conservació del medi ambient i la sostenibilitat.
 • Proporcionar als pares marcs de col·laboració amb I‘escola per a aconseguir un desenvolupament global i àrmonic dels seus fills.
 • Vetllar per les bones relacions familia-escola, establint un temps per poder dur a terme reunions informatives, entrevistes personalitzades, i informes de seguiment dels alumnes.

6.2. Objectius de I’àmbit de Govern Institucional:

 • Revisar els canals de participació dels diferents estaments que configuren la comunitat educativa de l’Escola Virolai per tal de recollir i considerar les aportacions de tots.
 • Aconseguir que els òrgans de gestió del centre funcionin de manera efectiva d‘acord amb la normativa vigent.
 • Impulsar una línia de treball comuna al centre i el reconeixement d‘uns marges d‘actuació professional
 • Agilitzar els canals de comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa de l’Escola Virolai (professionals, equip directiu, administracions local i autonòmica, etc.), com a eina de dinamització del centre.
 • Potenciar la participació del centre en activitats educatives, culturals i esportives sempre que es considerin adients a les capacitats i interessos dels nostres alumnes.
 • Afavorir l‘intercanvi d‘experiències amb altres escoles, sobretot d’Educació Especial
 • Avançar en la participació en programes conjunts amb escoles de la zona, establint relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració.
 • Impulsar el treball en equip i col·laboratiu per a que tothom es senti implicat en l’organització, la gestió i la presa de decisions que es duen a terme a l’Escola.
 • Assolir bones relacions entre els membres educatius de la comunitat educativa de l’escola Virolai i fer-ho compatible amb les circumstàncies particulars de cada persona.
 • Proposar el desenvolupament de projectes d’innovació que repercuteixin en el benefici de l’Escola.

6.3. Objectius de I’àmbit de Recursos:

 • Vetllar per l’adequada dotació de l’Escola pel que fa als bens mobles i immobles que permetin dur a terme l’activitat educativa al centre
 • Planificar i prioritzar els recursos en funció de les necessitats del centre amb la participació dels professionals del centre, el personal no docent i les diferents nstàncies intervinents a l’Escola.
 • Vetllar, per a que s‘utilitzin els recursos materials, didàctics i tècnics del centre d‘acord als criteris generals d‘eficàcia i rentabilitat.
 • Supervisar les pràctiques pedagògiques dels professionals del centres i la seva adeqüació per a l’assoliment dels objectius generals continguts en el present Projecte Educatiu
 • Afavorir la coordinació entre tots els professionals que intervenen directament amb els alumnes, siguin mestres-tutors, especialistes, monitors, personal de suport, etc.
 • Facilitar la participació dels professors en activitats de formació permanent.
 • Potenciar l’intercanvi d’experiències amb professionals d’altres escoles i serveis de l’entorn
 • Afavorir un clima relacional cordial, obert i respectuós, per tal que ambient de treball sigui eficaç en I‘acció educativa

6.4. Objectius de l’àmbit Administratiu:

 • Fomentar la participació legalment reconeguda de tots els membres de la omunitat educativa de Virolai als diferents òrgans de gestió del centre.
 • Desenvolupar i fer us d’eines i instruments que permetin millorar la comunicació externa i interna del centre.
 • Coordinar les diferents instàncies que intervenen directament en al vida diària de l’Escola (STE, EAP, Ajuntament, equips de salut, cossos de seguretat, etc.)
 • Mantenir organitzats i actualitzats els expedients acadèmics i personals dels alumnes.
 • Vetllar per a l’adequada execució del pressupost anual del centre sota els criteris de transparència i control efectiu de les despeses.
 • Mantenir actualitzat l’inventari general del centre.
 • Programar un calendari de participació en les activitats que duu a terme el municipi.

6.5. Objectius de l’àmbit Serveis:

 • Assolir l’aprofitament màxim dels serveis actualment existents al centre i, sempre que sigui possible, augmentar-los i millorar-los.
 • Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador perque tant nutricionalment com pedagògicament s’ajusti a les necessitats de l’alumnat del centre.
 • Orientar I‘organització del menjador com un servei que possibiliti l’adquisició d‘hàbits personals i socials.
 • Supervisar i avaluar el servei de transport, especialment pel que fa als criteris de seguretat i puntualitat.
 • Avaluar periòdicament el servei de neteja vetllant per la salubritat i les mesures d’higiene del centre.

 7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 7.1.Òrgans unipersonals

Equip directiu

Director/a

El director o directora del centre és el responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre. Exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. Té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic, funcions de gestió i funcions de lideratge de la comunitat escolar.

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:

 • Representar el centre
 • Presidir el Consell Escolar i el Claustre del professorat
 • Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa (Ajuntament).

Corresponen al director o directora les funcions de Direcció i lideratge pedagògics següents:

 • Formular la proposta inicial de Projecte Educatiu, les modificacions i adaptacions que es portin a terme.
 • Establir els elements organitzatius del centre determinats en el present Projecte Educatiu.
 • Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general.
 • Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent, amb l’observació, si és necessari, de la pràctica docent a l’aula.
 • Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació de l’Ajuntament, amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), amb els Serveis Socials de Cornellà i d’altres municipis.
 • Participar a les reunions de coordinació dels alumnes amb l’escolaritat compartida amb altres centres.

Correspon al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:

 • Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents.
 • Assegurar la participació del Consell Escolar.
 • Establir canals de relació amb l’AMPA.

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre següents:

 • Dirigir i gestionar el personal de centre per garantir que compleix les seves funcions.
 • Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en aquest Projecte Educatiu.
 • Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i dirigir-ne la seva aplicació.
 • Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic.
 • Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa.
 • Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents.
 • Tenir cura de que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.
 • Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics.
 • Conferir i mantenir l’inventari general del centre juntament amb el cap d’estudis.
 • Coordinar el treball del personal de serveis de menjador i de transport
 • Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipaments. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.

Cap d’Estudis

Correspon a el/la Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de la dinàmica educativa del centre, i la seva organització, sota la supervisió del Director/a.

Les funcions específiques del Cap d’Estudis són:

 • Substituir el director en cas d’absència.
 • Presidir les sessions d’avaluació.
 • Coordinar les activitats pròpies de la dinàmica curricular del centre.
 • Coordinar, quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries.
 • Dissenyar la planificació horària anual, la distribució dels grups, i l’assignació de les aules i altres espais docents segons les necessitats i demandes.
 • Coordinar l’elaboració i l’actualització del Projecte Curricular de Centre o Pla Acadèmic.
 • Coordinar les accions de recerca i innovació educatives.
 • Vetllar per la coherència de les activitats de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’escola.
 • Aportar els criteris pedagògics sobre la distribució horària i la utilització i de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.
 • Confeccionar les actes de les reunions del Claustre.
 • Coordinar les activitats complementàries: excursions, colònies i altres activitats com teatre, música, etc. en col·laboració amb el Claustre.

 7.2. Equip educatiu

 1. a) Tutors

Els tutors són els responsables dels diferents grup-classe. Són mestres o professionals amb titulació superior en Ciències de l’Educació. Les seves funcions són:

 • Atenció directa als alumnes i orientació en els aprenentatges propis de cadascuna de les etapes educatives
 • Adaptar la seva tasca pedagògica en funció de les diferents etapes evolutives dels alumnes.
 • Dissenyar les adaptacions pertinents de cada un dels alumnes de l’aula.
 • Col·laborar amb els diferents especialistes del centre per tal de seguir l’evolució i els avenços de l’alumnat i poder portar a terme accions comunes.
 • Preparar materials específics i adaptats a les necessitats i característiques dels lumnes.
 • Mantenir contacte amb els pares o tutors legals dels alumnes per tal de millorar i ajudar en el seu desenvolupament.
 • Col·laborar en la confecció dels projectes educatiu i curricular de centre, fent especial èmfasi en les estratègies del centre per afrontar les diferents necessitats dels alumnes.
 1. b) Educadora/educador

Els/les educadors/-es recolzen al tasca educativa del tutor/a dins l’aula. Les seves funcions concretes són:

 • Donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar els programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes.
 • Participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d’hàbits, d’higiene, habilitats socials, mobilitat desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris/centres d’educació especial.
 • Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor forma possible la seva tasca de col·laboració amb els/les mestres tutors/ores i especialistes.
 • Proporcionar als mestres-tutors i especialistes, elements d’informació sobre l’actuació de l’alumnat, per tal d’adaptar i millorar el seu procés d’ aprenentatge
 • Quant sigui necessari, fer-se càrrec d’algun alumne o grup petit de la classe per tal de dividir el grup-classe en subgrups per la realització d’alguna activitat concreta.
 • En cas necessari, pot acompanyar a un nen o grup de nens a la realització d’alguna activitat compartida a una altre escola.
 • Preparació o realització del material de classe proposat per la tutora.

Especialistes

Són professionals especialitzats en diferents àmbits de coneixement que intervenen directament amb l’alumnat per complementar i donar suport a la tasca educativa que es realitza en el centre. Són:

 1. a) Fisioterapeuta
 • Realitzar, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de la persona usuària per tal d’establir el seu grau d’afectació.
 • Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal i dur a terme el tractament específic que aquest requereix.
 • Informar i assessorar a les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.
 • Revisió de la postura corporal de tots els alumnes i adaptació de les cadires
 • Coordinar les activitats d’equinoteràpia i piscina amb els alumnes de Basal.
 • Assessorament a les famílies per a la tramitació de les PAOS i PUAS.
 1. b) Logopeda
 • Vetllar pel desenvolupament de la comunicació i el llenguatge dels alumnes del centre.
 • Mantenir contacte amb les famílies per fer un seguiment del desenvolupament del llenguatge i la comunicació del seu fill.
 • Establir col·laboració amb els pares per poder dur a terme tasques específiques de comunicació i llenguatge a casa
 • Elaborar el pla de treball per a cada alumne segons les seves necessitats i característiques. Participació en la elaboració del PI.
 • Elaborar material específic segons les característiques i necessitats dels alumnes de l’escola.
 • Coordinar-se amb les tutores i altres especialistes respecte al tractament de les activitats de llenguatge.
 1. c) Psicomotricista
 • Desenvolupar actuacions relacionades amb l’Educació Física i la Psicomotricitat amb els diferents grups-classe, excepte amb les classes d’Estimulació Basal.
 • Afavorir el desenvolupament global i harmònic de l’alumne a través del seu cos, donant sentit a les seves accions com a resultat de les seves pròpies emocions, conflictes, desitjos, interessos i ecessitats.
 • Fer que l’alumne pugui vivenciar continguts que aprofundeixin en el coneixement de si mateix, descobrint les seves característiques personals, tant pel que fa a les seves possibilitats i limitacions, afavorint així el seu aprenentatge significatiu i la seva autonomia personal.
 • Oferir coherència pedagògica a les diferents activitats educatives que es duen a terme amb l’alumne, completant i consolidant els aprenentatges que el nen ha d’aconseguir al llarg del curs.
 • Preparar el material necessari per poder realitzar les activitats (tant al Pavelló Municipal com a la Sala de Psicomotricitat) .
 • Tenir la capacitat per elaborar de manera creativa i ajustada diferents escenaris per a la pràctica psicomotriu.
 1. d) Psicòleg

Les seves funcions són:

Intervenció amb els alumnes:

 • Acollir els nous alumnes, realitzar la historia clínica i si cal, proposar una intervenció individual.
 • Realitzar el diagnòstic diferencial basat en l’observació directa individual i a l’aula per tal d’ajustar el seu tractament i assessorar el treball del tutor dins l’aula i el dels especialistes (logopedes, psicomotricistes, …)
 • Supervisar els casos clínics més complexos
 • Fer el seguiment dels tractaments individuals
 • Treballar amb grups psicoeducatius amb els alumnes de secundaria per tractar aspectes emocionals i personals.
 • Participar en les reunions de la Comissió Social per fer el seguiment dels alumnes que ho requereixen.

Intervenció amb les famílies:

 • Acollir i oferir suport a l’escolarització dels nous alumnes
 • Oferir intervenció continuada amb les famílies mitjançant entrevistes amb els pares o tutors, per donar-lis suport i orientació per tal d’aconseguir criteris d’actuació conjunta.
 • Derivar a les famílies a teràpia individual i/o familiar.
 • Participar en les reunions de pares i mares juntament amb d’altres professionals.

Intervenció amb els professionals:

 • Realitzar sessions clíniques amb els professionals per abordar els nous casos que arriben o aquells que es considerin prioritaris
 • Donar suport de forma continuada als tutors.
 • Participar en l’assessorament als alumnes i les seves famílies en la derivació post escolar.
 • Intervenir urgentment a nivell individual per dificultats de regulació i contenció o per problemàtiques conductuals

7.3. Òrgans de coordinació educativa

 1. a) Coordinador/a Pedagògic/a

Són funcions específiques del Coordinador Pedagògic:

 • Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne.
 • Recolzar l’elaboració i l’actualització del Projecte Curricular de Centre o Pla Acadèmic.
 • Coordinar les reunions dels equips de cicle.
 • Orientar la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Oferir assessorament i recolzament didàctic al professorat per a l’assoliment dels objectius establerts a cada etapa.
 • Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals d’etapa juntament amb els coordinadors d’etapa.
 • Vetllar per l’adequada selecció del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’escola i les activitats.
 1. b) Coordinacions d’etapa

A la nostra escola existeixen quatre coordinacions d’etapa, corresponents a cadascuna de les etapes educatives que s’imparteixen al centre: Coordinació d’Estimulació Basal, Coordinació d’Educació Infantil, Coordinació d’Educació Primària i Coordinació d’Educació Secundària.

Cadascun d’aquestes coordinacions d’etapa està dirigit per una tutora que imparteix docència en aquesta etapa i està integrada per cada una de les tutores de les classes de l’etapa corresponent.

Les funcions generals de totes les coordinacions d’etapa són:

 • Oferir pautes per mantenir actualitzada la metodologia didàctica.
 • Recollir les propostes vinculades a la tasca pròpiament educativa que sorgeixin en el si de cadascuna de les etapes educatives i fer-les arribar a la Coordinació Pedagògica.
 • Participar en l’elaboració del Projecte Curricular de Centre.
 • Organitzar les funcions de tutoria dels alumnes de l’etapa.
 • Fer el seguiment de les programacions i de les activitats educatives que es desenvolupen a cadascuna de les etapes.
 • Fer possible l’execució de les activitats educatives d’acord amb el Projecte Curricular de Centre.
 • Donar coherència a les activitats complementàries i extraescolars que es desenvolupin a cadascuna de les etapes
 • Aquelles altres funcions que li puguin ser assignades per part de la Coordinació Pedagògica del centre, especialment les relatives a reforç educatiu, l’adaptació curricular i activitats complementàries.
 • A les reunions dels docents de cadascuna de les etapes, fer l’acta de la sessió i traspassar la informació a la Coordinació Pedagògica
 1. c) PAE (Professionals d’Atenció Educativa)

Està format pels educadors/es i tots els especialistes del centre: psicòloga, fisioterapeuta, logopeda i psicomotricista. Les seves funcions són: la representació en el Consell Escolar del seu sector.

 1. d) Comissions

Les Comissions són les unitats organitzatives encarregades de coordinar i gestionar diferents Serveis de l’Escola.

 1. Comissió informàtica
 • Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar els mestres per a la seva implantació.
 • Promoure l’ús de les eines TAC en l’àmbit pedagògic, tant a nivell de professors com d’alumnat.
 • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
 •  Seguretat: fer còpies de seguretat de la informació. Mínim una cada final de trimestre.
 • Promoure l’ús d’eines, programari i sistemes operatius lliures.

Es farà una sessió cada mes , si la situació ho requerís se’n podria convocar d’extraordinàries amb el vist-i-plau del/de la Cap d’Estudis.

     2. Comissions d’avaluació

La comissió d’avaluació està formada per l’equip directiu( directora i cap d’estudis) ,els tutors i educadors i  els especialistes  que intervenen en aquell nivell

Les comissions d’avaluació es faran el primer i últim trimestre del  curs., La data de les quals es concreta en la PGA. Es farà un acta de cada reunió i en ella es recolliran els acords presos.

Tasques a fer en les sessions d’avaluació:

 • Comentar les característiques del grup i l’atenció a la diversitat dels diferents alumnes.
 • Valorar les actuacions de suport (accions individualitzades o de desenvolupament de curs). – Valorar les informacions que aporten els mestres que realitzen activitats en cadascun dels grups.

    3. Comissió de Música

–  Fer seguiment del projecte de música  i la seva implementació com a eix transversal      a l’escola.

  4Comissió d’emocions

– Seguiment del projecte d’emocions i la seva implementació a l’escola, com a eix         transversal.

 5. Comissió Social

–  Seguiment dels alumnes amb dificultats econòmiques greus i situacions socials desfavoridores.

–  Comissió formada per representat serveis socials de l’ajuntament de Cornellà, coordinadora

EAP, treballadora familiar EAP, psicòloga escola i directora escola. 

7.4. Òrgans col·legiats

 1. a) Claustre de professors

Òrgan integrat per la totalitat de l’equip docent del centre. La Direcció exerceix la seva presidència.

Les funcions del Claustre són:

 • Establir criteris per a l’elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
 • Establir directius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
 • Donar suport a l’Equip directiu en el compliment de la programació general del centre.
 • Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
 • Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en general.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat del centre.
 • Aprovar la Programació General del Centre Centre i avaluar tant el seu desenvolupament com els resultats derivats de la seva implementació.
 • Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 b) Consell Escolar

Integrat per:

 • Director/a del centre (que és el president/a del Consell)
 • Cap d’estudis
 • Secretaria en funcions (a falta de secretaria exerceix com a tal una professora o especialista)
 • 1 representant de l’Ajuntament
 • 5 professors escollits per votació
 • 1 representant del PAE, escollit per votació entre els educadors/es i especialistes
 • 1 representant del PAS (en el nostre cas, el conserge).
 • 4 representants dels pares/mares escollits per votació,
 • 1 representant de l’AMPA, designat/a.

Les funcions del Consell Escolar són:

 • Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions que corresponguin quan aquest sigui revisat.
 • Aprovar el Pla Anual de Centre i avaluar tant el seu desenvolupament com els resultats derivats de la seva implementació.
 • Aprovar les propostes de col·laboració o convenis del centre amb altres entitats o nstitucions.
 • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament i les modificacions que orresponguin quan aquestes siguin revisades.
 • Aprovar la Carta de Compromís Educatiu.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions a l’alumnat.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

7.5. PAS

 1. a) Conserge

Les funcions del conserge són:

 • Responsabilitat d’entrades i sortides amb ajut dels alumnes del transport escolar que van en cadira de rodes.
 • Atendre el telèfon i prendre nota dels diferents encàrrecs.
 • Rebre les famílies i a totes les persones que vinguin al centre.
 • Enviar els avisos d’avaria a l’Ajuntament.
 • Manteniment: arreglar o solucionar petites averies.
 • Tenir cura dels aparells: fotocopiadora, enquadernadora, plastificadora, cisalla
 • Portar o recollir documents a l’Ajuntament
 • Repartir notificacions, cartes, informacions per les classes.
 • Repartir i recollir els llistats d’assistència mensual i les graelles per signar de medicació.
 • Guàrdia i custodia de l’edifici escolar.

Cornellà de Llobregat, Juny de 2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *